Konkurssilakiin väliaikainen muutos helmikuun 2021 alussa

Konkurssilakiin (120/2004) tulee väliaikainen muutos 1.2.2021, joka on voimassa 30.9.2021 saakka. Tällä väliaikaisella lailla muutetaan voimassa olevan konkurssilain 2 luvun 3 § siten, että se tuo merkittävän edun nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön velallisen eduksi.

Väliaikaisella lailla muutettava konkurssilain 2 luvun 3 § koskee oletusta velallisen maksukyvyttömyydestä. Konkurssilain (120/2004) 2 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tilapäinen maksukyvyttömyys ei ole peruste asettaa velallista konkurssiin.

Lainkohdan (KL 2:3) mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. Jollei toisin osoiteta, velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos:

  1. velallinen on lakkauttanut maksunsa
  2. ulosotossa on konkurssihakemuksen tekemistä edeltävän kuuden kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi tai
  3. velallinen, joka on tai on viimeisenä vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä ollut liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen, ei 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Konkurssilain 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama on konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla (291/2020) poistettu käytöstä ajaksi 1.5.−31.10.2020 ja sen jälkeen lailla (721/2020) ajaksi 1.11.2020. −31.1.2021. Konkurssiuhkainen maksukehotus on velkojien ylivoimaisesti eniten käyttämä peruste hakea velallinen konkurssiin. Sen poistaminen käytöstä on vähentänyt merkittävästi konkurssihakemusten määrää.

Tavoitteena on konkurssilain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta annetun väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen helpottaa yritysten tilannetta antamalle niille enemmän maksuaikaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen. Näin annettaisiin yrityksille enemmän aikaa järjestellä talousasioitaan. Voimassa olevalla väliaikaissääntelyllä voidaan vain viivästyttää konkursseja, ei kokonaan ehkäistä niitä.

Hyväksytty väliaikainen lakimuutos parantaa velallisen asemaa ja mahdollisuutta järjestellä taloudellisia asioitaan huomattavasti. Aiemmin ennen koronapandemian mukanaan tuomia väliaikaisia lainsäädännöllisiä muutoksia konkurssilakiin, velallista voitiin pitää maksukyvyttömänä, jos se ei kyennyt maksamaan selvää ja erääntynyttä saatavaa seitsemässä päivässä.

Vaikkakin lakimuutos velallisten näkökulmasta on varmasti tervetullut uudistus, voidaan siihen kohdistaa myös kritiikkiä. 30 päivän määräaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen vastaanottamisen jälkeen voi olla myös velkojana toimivalle yritykselle olemassa olevassa taloustilanteessa pitkä aika odottaa jo entuudestaan erääntynyttä saatavaa. Tämän lisäksi tämä maksuajan pidennys mahdollistaa velallisen varojen hukkaamisen tai kätkemisen ja sitä kautta konkursseihin liittyvien talousrikosten, kuten velallisen epärehellisyyden, toteuttamisen paremmin, kun velallisella on 30 päivää aikaa järjestellä asioita ennen kuin asia voidaan saattaa konkurssihakemuksella käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Monen yrityksen ja elinkeinonharjoittajan osalta uudistus on varmasti tervetullut, koska näiden maksuvaikeudet voivat olla varmasti pelkästään tilapäisiä ja koronapandemiaan ja sen tuomiin rajoituksiin pohjautuvia, kuten esimerkiksi ravintola-alalla.

Kirjoittanut
Eero Urtti
asianajaja