• Lapsettoman avioparin ei ole välttämätöntä tehdä testamenttia periäkseen toinen toisiaan, koska lapsettoman ja avioliitossa olevan henkilön perii suoraan lain mukaan hänen aviopuolisonsa. Tällaisesta lain mukaan tapahtuvasta perimisestä seuraa kuitenkin se, että ensin kuolleen aviopuolison sukulaisi...

 • Kuka huolehtii asioiden hoidosta, jos henkilö ei oman terveydentilansa vuoksi pysty enää itse huolehtimaan omista asioistaan? Miten aviopuolisoiden omaisuus jakaantuu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan? Mitä tapahtuu omaisuudelle kuoleman jälkeen? Miten asioita hoidet...

 • Usein lahjoituksen tai sukulaiskaupan yhteydessä luovuttaja (lahjanantaja tai myyjä) pidättää luovutuksen kohteeseen itselleen elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden. Toisinaan käyttö- ja hallintaoikeutta tosiasiallisesti käytetään ja toisinaan se voi olla tehty enemmänkin verotuksellisista syistä....

 • Perunkirjoituksessa tarvitaan pesänilmoittaja, jonka tehtävänä on perunkirjoitustilaisuudessa ilmoittaa valan velvoituksin kuolinpesän varat sekä velat kirjattavaksi perukirjaan hänen ilmoituksensa mukaisesti. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän osakkaat, ketkä ovat perillisiä, onko testamen...

 • Maanomistaja; kun omistamillesi alueille aloitetaan suunnitella tuulivoimapuistoa, niin ole yhteydessä muihin alueen maanomistajiin maanomistajaryhmän perustamiseksi ja ole tarpeen mukaan yhteydessä alan asuntuntijaan. Maanomistajaryhmä, joka on yhtä kuin hankealueen maanomistajien yhteenliittymä, k...

 • Kaavoitus vaikuttaa merkittävästi maanomistajan oikeuteen käyttää omia kiinteistöjään eri tarkoituksiin. Jos maanomistajan kiinteistölle aloitetaan suunnitella tai tehdä maakunta-, yleis- tai asemakaavaa, niin maanomistajan kannattaa seurata tarkkaan kaavan laadintaa ja pyrkiä vaikuttamaa sen sisält...

 • Yhteisomistussuhteet ovat ajoittain haastavia ja saattavat aiheuttaa erimielisyyttä esimerkiksi yhteisen kesämökin, asuinkiinteistön tai metsätilan käyttöä, hoitoa ja kustannusten jakamista koskevissa kysymyksissä. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miten yhteisomistajuudesta on niin halutessa...

 • Virheilmoituksia tehdään jatkuvasti väärin tai liian myöhään ja tästä voi seurata ostajalle merkittäviäkin oikeudenmenetyksiä. Ostajan on ilmoitettava havaitsemansa tai epäilevänsä virhe kohtuullisen ajan eli korkeintaan muutaman kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on epäilemänsä virheen havainnut....

 • Kun ihminen kuolee, on vainajan läheisillä surun ohella paljon käytännön asioita hoidettavana. Kun ryhdyt hoitamaan vainajan asioita, tarvitset ensisijaisesti vainajan sukuselvityksen. Sukuselvitys kannattaa tilata viivytyksettä, koska toimitusajat saattavat olla pitkät. Sukuselvitystä tarvitaan pai...

 • Riitaan ei aina tarvitse, eikä kannatakaan, hakea ratkaisua oikeusteitse. Riidan osapuolet voivat valita sen menettelyn, joka parhaiten sopii heidän riitaansa. Sovittelu on yleensä oikeudenkäyntiä joustavampi, nopeampi ja edullisempi riidanratkaisukeino ja se sopii monenlaisiin eri tilanteisiin, jot...

 • Avoliitot ovat nykyisin hyvin yleisiä. Avopuolisoiden on hyvä huomioida juridiset erot verrattuna avioliittoon ja aviopuolisoihin, etteivät ne tule yllätyksenä esimerkiksi avoliiton päättyessä joko eroon tai toisen avopuolison kuolemaan. Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, mut...

 • Tiesitkö, että edunvalvontavaltuutuksella ja edunvalvontavaltakirjalla tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa? Kumpaakin nimitystä käytetään ja usein tämä herättää kysymyksiä siitä, että mitä eroa näillä on. Tässä kirjoituksessa asiakirjasta käytetään nimeä edunvalvontavaltakirja. Joko sinulla on edun...

 • Korkein oikeus on antanut uuden ennakkoratkaisun 10.11.2022 koskien huoneenvuokrasopimuksen purkamista. Ratkaisussa KKO 2022:61 vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ...

 • Heinäkuussa 2022 on tullut voimaan uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat jatkossa pitää kokouksensa kokonaan etäkokouksina. Lakiuudistus parantaa selkeästi osakkeenomistajien ja yhdistysten jäsenten osallistumis- ja vaikut...

 • Perunkirjoitusta voi kuvailla ikään kuin vainajan viimeisen veroilmoituksen ja kuolinpesän osakasluettelon laatimiseksi. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat Verohallinnolle kuolinhetken ti...

 • Hallinnanjakosopimus on syytä tehdä huolella ja ajan kanssa, olipa sitten kysymys yksityishenkilöiden välisestä omaa yhteisesti omistettua kiinteistöä koskevasta asiasta tai rakennusliikkeiden välisestä sopimuksesta isompaa rakennushanketta koskien. Pelkkä murto-osainen omistus kiinteistöön ei takaa...

 • Edellisessä kirjoituksessa kerroin rakennusoikeuden lisäämisestä ja siihen liittyy olennaisesti maankäyttösopimukset sekä maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset. Kasvavien kaupunkien ja kuntakeskusten alueella rakennusoikeuden lisäämiseen suhtaudutaan yleensä myönteisesti, mutta tämä ei suinkaan o...

 • Käytännössä rakennusoikeus määrittää tontin arvon, joten yleensä intressi rakennusoikeuden määrän lisäämiseen on kiinteistönomistajalla. Rakennusoikeutta voidaan lisästä kolmella eri tavalla Rakennuslupamenettelyssä voidaan vähäisissä määrin poiketa kaavan mukaisesta määrästä (MRL 175 §), kuitenkin ...

 • Miten rakennusoikeus määrittyy Rakennusoikeus on hyvin erilainen asemakaava-alueella, yleiskaavassa ja ranta-alueella. Ainostaan asemakaava-alueella se on hyvin tarkasti määritelty, kun sen sijaan yleiskaava-alueella asiassa on huomattavasti enemmän harkintavaltaa. Rakennusoikeudella on sekä julkis-...

 • Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus pitkittyy. Vaikuttaa siltä, että MRL:a ei kokonaisuudisteta tällä hallituskaudella, vaan tällä hallituskaudella saadaan valmiiksi vain rakentamislaki. Tämä tarkoittaa, että tulee olemaan kaksi erillistä lakia: Rakentamislaki ja maankäyttöä koskeva l...

 • Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 9.3.2022 antanut ratkaisun koskien metsästysoikeuden vuokrasopimuksilla vuokratut alueet yhdistävän yhteisen vesialueen osakkaiden kuulemisesta. Asia käsiteltiin muutoksenhaun kautta hallinto-oikeudessa ja aina korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Riistakeskuksen p...

 • Yksityistie on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Pääasiassa metsätalouden kuljetuksia varten tehtyjä yksityisteitä kutsutaan metsäteiksi, jolloin raskas liikenne mitoittaa metsätien hoito- ja ylläpitotyöt. Toki kuljetukseen on pääsääntöisesti käytettävä myös muita yksityisteitä ennen kuin pä...

 • Sopimukseen, jolla kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan, on sovellettava maanvuokralakia (29.4.1966/258) Maanvuokralaissa on omat lukunsa erilaisten alueiden vuokraamiselle eri tarkoituksiin. Lain 2 luku koskee tontinvuokrasopimusta, 3 luk...

 • Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen voi olla verotuksellista näkökulmasta tehokasta tai tehotonta. Olennaista on tehdä luopumisilmoitus ajoissa eli ennen kuin millä...

 • TYÖHYVITYS – Hyvitys osakkaalle perittävän hyväksi tehdystä työstä   Työhyvitysvaatimus tulee usein vastaan perinnönjaossa. Työhyvityksen suorittamiselle on laissa säädetyt edellytykset, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Hyvitys ei ole pesän velkaa, eikä saajalleen palkkaa, eikä sen sa...

 • Kunnan etuosto-oikeus on maapolitiikan suunnittelukeino ja kunnan asema systeemissä on vahva. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Kiinteistönomistaja voi etukäteen ennen kaupantekoa selvittää, tuleeko kunta käyt...

 • Tausta Marraskuussa 2020 on tullut voimaan uusi laki, joka velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimaan siitä, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius lain edellyttämällä tavalla, jos kyse on uudesta rakennuksesta, jonka ra...

 • Asunto-osakeyhtiöiden osakkeet ovat lähtökohtaisesti vapaasti siirrettäviä eli jokainen voi esimerkiksi myydä asuntonsa kenelle haluaa. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n mukaan osakkeiden vapaata siirtoa on kuitenkin mahdollista rajoittaa yhtiöjärjestykseen otettavalla lunastuslausekkeella. Näin v...

 • Annetut tiedot kannattaa kirjata näkyviin Kiinteistönkaupassa kannattaa kauppakirjaan lähtökohtaisesti kirjata näkyviin kaikki ne tiedot, jotka myyjä on ostajalle tosiasiassa kertonut. Annetut tiedot voi kirjata näkyviin joko suoraan kauppakirjaan tai kauppakirjan liitteeseen, johon on viittaus kaup...

 • Maailmanlaajuisen COVID-19 pandemian vuoksi on Suomessa ajauduttu historiallisesti merkittävään tilanteeseen, kun valtioneuvosto on yhdessä Suomen tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 todennut viruksen aiheuttaman uhan ajaneen Suomen poikkeusoloihin. Valmiuslain (29.12.2011/1552) käyttöönottamise...

 • Konkurssilakiin (120/2004) tulee väliaikainen muutos 1.2.2021, joka on voimassa 30.9.2021 saakka. Tällä väliaikaisella lailla muutetaan voimassa olevan konkurssilain 2 luvun 3 § siten, että se tuo merkittävän edun nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön velallisen eduksi. Väliaikaisella lailla muutettav...

 • Syytinki liittyy maatilan sukupolvenvaihdokseen: vanhemmat luovuttavat alihintaisella kaupalla maatilan lapselleen ja vastaavasti vanhemmat saavat elinikäisen asumisoikeuden maatilalla. Syytinki on ollut maatalouden perinteinen eläkemuoto ja asumisoikeuden lisäksi se voi sisältää muun muassa lämmön ...

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO 2014:135)) ennakkoratkaisun mukaan tasingonmaksuvelvollinen puoliso (jatkossa puoliso A) ei saa lahjaveronalaista lahjaa, jos tasinkoon oikeutettu puoliso (jatkossa puoliso B) luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen perustuvaa tasinkoa puolisoltaan avioero-osituks...

 • Säädöspohja Virheestä ilmoittamisen eli reklamaation määräajasta on säädetty Maakaaren (MK) 2:25:ssä. Ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai ostajan olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiolle ei ole asetettu...

 • MRL:n kokonaisuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Ma...

 • Kuinka turvata oman omaisuuden asianmukainen hoito, yritystoiminnan jatkamisesta/lopettamisesta ja henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta huolehtiminen siinä tapauksessa, ettei pysty niistä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi itse päättämään ja huolehtimaan ja kuinka varmistaa oman omaisuud...

 • Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tuoreessa haastattelussaan todennut, että  ”talous on sittenkin vain taloutta. Ihmiselämät ovat eri arvossa. Keskitytään nyt siihen, että pysytään terveenä. Terveet ihmiset hoitavat sitten aikanaan talouden kuntoon”.   Koronaviruksen nopea leviäminen vai...

 • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä...

 • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ratkaisun, joka tosin ei vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa ole lainvoimainen. Hovioikeus velvoitti ostajana olleen metsäyhtiön maksamaan metsänomistajalle vahingonkorvausta. Kyse oli paitsi katkonnan ohjepituuksista ja sii...

 • Kiinteistökauppa on taloudellisesti merkittävä oikeustoimi. Kaupassa myyjällä on tiedonantovelvollisuutensa ja ostajalla selonotto- ja tarkastusvelvollisuutensa. Tässä kirjoituksessa käsitellään ostajan erityistä selonottovelvollisuutta tuoreen oikeuskäytännön valossa. Asia on tärkeä ja ajankohtaine...

 • Reklamoi ajoissa, sillä ostajan oma passiivisuus ei pidennä kohtuullista reklamaatioaikaa Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai h...

 • Yleistä Reklamaatio tarkoittaa huomautusta, ilmoitusta tai vaatimusta, jonka asianomainen tekee turvatakseen oikeutensa ja asemansa. Reklamaatiovelvoite voi liittyä mihin tahansa sopimukseen sekä viivästys-, virhe- ja häiriötilanteisiin. Kaikissa tapauksissa, oli sitten kyse esimerkiksi kiinteistöka...