Tärkeät asiakirjat ja omaisuudesta huolehtiminen

Kuinka turvata oman omaisuuden asianmukainen hoito, yritystoiminnan jatkamisesta/lopettamisesta ja henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta huolehtiminen siinä tapauksessa, ettei pysty niistä esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi itse päättämään ja huolehtimaan ja kuinka varmistaa oman omaisuuden säilyminen tai yritystoiminnan jatkuminen avioeron jälkeen ja että omaisuus jakautuu tai asiat sujuvat oman tahdon mukaisesti kuoleman jälkeen.

Tässä lyhyt selvitys perheen tärkeimmistä asiakirjoista, joita ovat edunvalvontavaltakirja, avioehtosopimus ja testamentti.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse etukäteen järjestää asioidesi hoidon sen varalta, että tulet myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi esimerkiksi heikentyneen terveydentilasi vuoksi. Jokaisella tulisi olla edunvalvontavaltakirja, sillä kuka tahansa voi milloin vain ikään katsomatta tulla esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Tässä tapauksessa edunvalvoja tulee joka tapauksessa määrätyksi. Jos sinulla on edunvalvontavaltakirja, niin edunvalvojan sijasta asioitasi hoitaa valtuutettu, jonka olet itse etukäteen valinnut tehtävään sopivaksi luottohenkilöksi sekä määrittänyt valtuutuksen sisällön.

Miksi edunvalvontavaltuutus?

 • Voi itse valita tehtävään haluamansa luottohenkilön tai useampiakin henkilöitä eri tehtäviin heidän osaamisensa mukaan (yksi hoitaa terveydentilaa, toinen yritystoimintaa ja taloudellisia asioita koskevat asiat),
 • Voi määrätä tehtävän laajuuden ja antaa yksityiskohtaisiakin määräyksiä ja ohjeita,
 • Voi valtuuttaa tehtäviin, joita edunvalvoja ei lain nojalla ole oikeutettu tekemään,
 • Vältytään viiveiltä ja säästetään rahaa,
 • Asioiden hoitoon ei tule katkoksia, jotka esimerkiksi yritystoiminnassa voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia.

Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen (vastaavat kuin testamentin muotomääräykset). Valtuutetun tulee suostua tehtävään, mutta kirjallista suostumusta ei tarvita. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Yleensä valtuutus koskee sekä taloudellisten asioiden hoitamista että henkilöä koskevia asioita (mm. terveyden- ja sairaanhoito, asuminen). Valtuutus voi koskea myös pelkästään jompaakumpaa. Ehtojen muotoilun kanssa kannattaa olla tarkkana ja valtuutus on myös laadittava laissa säädetyssä määrämuodossa. Valtuutuksen laatimisessa on hyvä käyttää asiantuntijoita sen varmistamiseksi, että ehdot voidaan toteuttaa, eikä ristiriitoja ole ja että valtuutus on kaikilta osin täytäntöönpanokelpoinen.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Alkuperäinen valtakirja kannattaa olla valtuutetun hallussa.

Avioehtosopimus

Puolisoille syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen, kun he solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen. Avioliitossa puolisoiden varat ja velat ovat erilliset. Kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu avioeron tai puolison kuoleman vuoksi, avio-oikeus realisoituu ja merkitsee tuolloin oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioliiton aikana puolisoiden varat ja velat ovat nimiperiaatteen mukaisesti heidän omiansa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia etukäteen, että heidän yhteisen omaisuuden säästöä ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan tai että jokin tietty omaisuuserä jää osituksen ulkopuolelle. Esimerkiksi yritystoiminnan jatkumisen kannalta avioehtosopimus voi olla ehdoton edellytys.

Miksi avioehtosopimus?

 • Voi poistaa kokonaan avio-oikeuden tai rajoittaa sen vaikutusta,
 • Voi suojata esimerkiksi omaisuutta, jonka haluaa säilyttää omassa suvussa tai jonka on perimässä tai perinyt tai mahdollistaa yritystoiminnan jatkumisen,
 • Suojautumista asioilta, mitkä eivät ole olleet puolisoiden ennakoitavissa,
 • Vältytään viiveiltä ja säästetään rahaa,
 • Osituksen sovittelu on poikkeussäännös, joten asiat kannattaa etukäteen valmistella siten, että avioliiton päättyessä tiedetään, miten omaisuus jaetaan.
 • Voi tehdä myös sopimuksen avioeron varalta siitä, kuinka omaisuus osapuolten kesken jaetaan.

Puolisoiden kannalta avioehtosopimuksen tarpeellisuus kannattaa keskustella ja miettiä yhdessä asianajajan kanssa. Tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat paitsi puolisoiden oma tahtotila myös varallisuussuhteet, lahjat ja perinnöt, yritystoiminta, yhteiset lapset eri liitoista jne.  Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Tämän lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava avioehtosopimus oikeaksi. Ollakseen pätevä, avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraatissa, jonne jää säilöön kopio avioehtosopimuksesta.

Avioehtosopimuksen voi tehdä jo ennen avioliiton solmimista, mutta se rekisteröidään vasta avioliiton tultua voimaan. Avioehtosopimuksen voi tehdä myös missä vaiheessa avioliittoa tahansa. Sen tulee kuitenkin olla rekisteröity maistraatissa ennen avioeron vireille tuloa tai avioliiton purkautumista puolison kuolemaan.

 

 

Testamentti

Testamentilla henkilö voi itse etukäteen määrätä omaisuudenjaosta kuolemansa jälkeen. Lakisääteistä perimysjärjestystä voi muuttaa ainoastaan testamentilla. Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan, kuten perittävän kuolinhetkellä voimassa oleva laki määrää. Koskaan ei ole liian aikainen vaihe laatia testamenttia ja testamentti onkin perintösuunnittelun ja verosuunnittelun tärkeimpiä välineitä.

Miksi testamentti?

 • Voi määrätä omaisuuden omistus-, hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilöille, huomioitava kuitenkin rintaperillisten oikeus lakiosaan,
 • Voi turvata aviopuolison ja etenkin avopuolison taloudellisen aseman,
 • Antaa mahdollisuuden verosuunnitteluun, jolla voi olla merkittäviäkin vaikutuksia,
 • Voidaan välttyä perintöriidoilta ja säästää rahaa,
 • Voi säilyttää omaisuuden omassa suvussa poistamalla lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden perintönä siirtyvästä omaisuudesta.

Testamentti tehdään kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentti on säilytettävä hyvin, sillä vain alkuperäinen testamentti on pätevä. Testamentinsaajan tulee vedota testamenttiin erikseen. Se on annettava tiedoksi testamentintekijän kuoleman jälkeen perittävän oikeudenomistajille. Testamenttia ei ole pakko ottaa vastaan tai sen voi ottaa vastaan osittain. Testamentin voi muuttaa tai sen voi perua, jos esimerkiksi elämäntilanteessa tai varallisuudessa tapahtuu muutoksia.  Testamentti muutetaan tai perutaan tekemällä uusi testamentti.  Testamentin voi perua myös hävittämällä sen.  Jos testamenttia ei löydy, sitä ei ole. Testamenttia ei rekisteröidä mihinkään viranomaiseen.

Elina Saari

Asianajaja