Perunkirjoitus ja sitä varten selvitettävät asiat

Perunkirjoitusta voi kuvailla ikään kuin vainajan viimeisen veroilmoituksen ja kuolinpesän osakasluettelon laatimiseksi. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat Verohallinnolle kuolinhetken tilanteen mukaisina ja sen perusteella määrätään perintövero perillisille. Perunkirjoitus on toimitettava eli perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, mutta Verohallinnolta voi hakea tarvittaessa lisäaikaa tähän.

Perunkirjoituksessa ei vielä jaeta kuolinpesän omaisuutta, vaan ainoastaan selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä kuolinpesän omaisuus ja velat. Lisäksi jos vainaja oli tehnyt testamentin tai avioehtosopimuksen, on ne otettava perukirjan liitteeksi. Mikäli vainaja oli kuollessaan osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä, on tämäkin huomioitava perukirjaa laadittaessa.

Kuolinpesän osakkailla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka tulevat vainajan sijasta tämän oikeudenomistajiksi. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, yleistestamentinsaajat ja aviopuoliso. Kuolinpesän osakkaat eivät kaikki ole perillisasemassa, esimerkiksi leski ei peri mitään, jos vainajalla on lapsia ja leskelle ei ole tehty testamenttia. Leski on tällöin kuolinpesän osakas avio-oikeutensa perusteella ja pitää avio-oikeuden nojalla hänelle kuuluvan osan puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta.

Vainajasta on hankittava 15 ikävuodesta lähtien katkeamaton sukuselvitys, joka osoittaa vainajan perilliset. Sukuselvitys tilataan joko vainajan viimeisimmästä seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta, riippuen siitä, mihin rekisteriin vainaja kuului. Jokaisen kuolinpesän osakkaan osalta tarvitaan todistus elossa olosta. Esimerkiksi testamentinsaajista tarvitaan elossaolotodistus, ellei heidän elossa olonsa ilmene vainajasta hankitusta sukuselvityksestä.

Jos vainaja oli naimisissa kuollessaan, tarvitaan myös leskestä sukuselvitys avioliiton ajalta. Jos vainaja oli ollut naimisissa elämänsä aikana, mutta avioliitto oli päättynyt ennen kuolemaa, tarvitaan selvitys siitä, onko ositus entisen aviopuolison kanssa tehty.

Kuolinpesän omaisuudella tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka vainajalta on kuollessaan jäänyt. Selvitettäessä vainajalta jäänyttä omaisuutta, on huomioitava myös vainajan mahdolliset saatavat eri tahoilta kuten veronpalautus ja vainajan velat. Vainajan elinaikanaan ottamat velat eivät suoraan periydy hänen perillisilleen, mutta perunkirjoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa velkavastuun vainajan veloista.

Perukirjaan voidaan kirjata vähennyksiksi välittömästi kuolemasta aiheutuneita kuluja, muun muassa hautajaiskulut ja perunkirjoituskulut. Vainajan omaisuuden arvosta vähennetään vainajan velat sekä kuolinpesän vähennykset, jolloin saadaan selville kuolinpesän omaisuuden säästö. Perillisille tulevan perinnön määrä on siis kuolinpesän omaisuuden säästö ja siitä summasta määrätään perintövero.

Perintöveroa maksetaan myös henkivakuutusten kuolintapauskorvauksista, joten nekin on merkittävä perukirjaan. Merkintätapa riippuu siitä, mikä taho on määrätty kuolintapauskorvauksen edunsaajaksi.

Perukirja on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Perunkirjoituksen jälkeen voidaan tehdä perinnönjako. Sujuvinta perinnönjaon toimittaminen on, jos kuolinpesän osakkaat pääsevät yhteisymmärrykseen ja sopimukseen siitä, miten kuolinpesä jaetaan.

Perinnönjaon voi tehdä perunkirjoituksen jälkeen vasta sitten, kun velat on maksettu ja ositus mahdollisen lesken kanssa on suoritettu. Osituksessa toteutetaan aviopuolisoiden avio-oikeus. Täysi avio-oikeus tarkoittaa sitä, että kummallakin aviopuolisolla on oikeus saada puolet kaikesta puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Avio-oikeutta on voitu rajoittaa avioehtosopimuksella tai esimerkiksi testamentin tai lahjakirjan määräyksellä. Kun avio-oikeus on toteutettu, saadaan selville perillisille tulevan perinnön määrä.

Huolellisesti laadittu perukirja on kuolinpesän osakkaiden etu. Sen myötä perintövero määrätään perillisille oikeasta summasta ja perinnönjaon suunnittelu on sujuvampaa.

 

Aino Pesonen

Oikeusnotaari