PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN – miksi, miten ja ennen kaikkea milloin se tehdään

Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen voi olla verotuksellista näkökulmasta tehokasta tai tehotonta. Olennaista on tehdä luopumisilmoitus ajoissa eli ennen kuin millään tavoin ryhtyy perintöön.

Verotuksellisesta näkökulmasta tehokas luopuminen voi tapahtua vain sijaantuloperillisten hyväksi. Luopujan osuus menee sille, joka olisi ollut perintöön oikeutettu, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Perintövero määrätään suoraan luopujan sijaan tuleville. Tehokas luopuminen tarkoittaa käytännössä pesästä vetäytymistä.

Verotuksellisesta näkökulmasta perinnöstä luopuminen on tehotonta silloin, jos perillinen määrää sijaansa tulevista henkilöistä tai omaisuuden jakoperusteista perintökaaren perimysjärjestyksestä ja määräyksistä poikkeavalla tavalla. Jos luopuja sulkee koko sukuhaaransa pois perinnöstä, luopujan katsotaan verotuksessa ottaneen perintöosuutensa vastaan. Tällöin ei vältytä kaksinkertaiselta verotukselta, mihin perinnöstä luopumisella useimmiten pyritään.

Perinnön vastaanottamiseksi voidaan katsoa jopa perunkirjoitukseen osallistuminen. Syytä olisikin ilmoittaa perunkirjoituksen toimittaville uskotuille miehille hyvissä ajoin, jos aikoo luopua perinnöstä, sillä perukirjan laatimista varten on luopujasta tilattava samanlainen yhtä laaja ja aukoton sukuselvitys kuin perittävästä itsestäänkin.

Laki ei sinänsä aseta perinnöstä luopumiselle yksiselitteistä aikarajaa eli käytännössä perinnöstä voi luopua niin kauan, kunnes perintöä ei ole otettu vastaan, mutta useimmiten perinnöstä luopumisesta ilmoitetaan perunkirjoituksen yhteydessä. Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, ellei Verohallinto ole siihen hakemuksesta lisäaikaa myöntänyt.

Perinnöstä luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Perinnöstä luopumisen ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastoon (entinen maistraatti) ei ole pakollista, mutta se on kuitenkin tarpeen sellaisessa tilanteessa, jossa luopuja haluaa suojaa ulosottoviranomaisen ulosmittauspäätöstä vastaan. Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen on perittävän kuoleman jälkeen jättänyt ilmoituksen perinnöstä luopumisesta talletettavaksi Digi- ja väestötietovirastoon. Sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei enää voi luopua oikeudestaan perintöön.

 

Elina Saari

Asianajaja