Varaudu erilaisiin elämäntilanteisiin ennakolta – laadi omat tärkeät asiakirjat ajoissa

Kuka huolehtii asioiden hoidosta, jos henkilö ei oman terveydentilansa vuoksi pysty enää itse huolehtimaan omista asioistaan? Miten aviopuolisoiden omaisuus jakaantuu avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan? Mitä tapahtuu omaisuudelle kuoleman jälkeen? Miten asioita hoidetaan mahdollisen lesken elinaikana? Entä mitä tapahtuu omaisuudelle lesken jälkeen?

Jos henkilö ei laadi asiakirjoja, joilla määräisi oman omaisuutensa jakaantumisesta tai omien asioidensa hoidosta oman terveydentilansa heikkenemisen varalta, niin asiat ratkeavat lainsäätäjän tekemän ratkaisun mukaisesti eli suoraan lain nojalla niin sanotusti peruskaavan mukaisesti. Omien asioiden hoidon ja omaisuuden osalta on kuitenkin mahdollista tehdä itse oman tahtotilan mukaisia ratkaisuja laatimalla tarvittavia asiakirjoja lain sallimissa rajoissa. Tekemällä omaan ja läheisten elämään vaikuttavat asiakirjat ajoissa, saa varmistettua oman tahtonsa toteutumisen.

Oma tilanne on hyvä selvittää itselle ja tämä onnistuu hyvin asiantuntijan avulla. Suoraan laista seuraava ratkaisu voi myös olla täysin henkilön oman tahdon mukainen, jolloin asiakirjoja ei ole tarpeen laatia. Asiantuntijan avulla voi esimerkiksi käydä läpi kuka on perillinen ja miten omaisuus kuoleman jälkeen jakaantuu lain mukaan ja onko oma tahtotila lain mukainen ratkaisu, vai tulisiko sitä muuttaa tekemällä testamentti.

Se, mitä ja millaisia asiakirjoja kunkin olisi hyvä ainakin harkita tekevänsä, riippuu omasta elämäntilanteesta. Asiantuntijan avulla on mahdollista kartoittaa sitä, mitä asiakirjoja voisi miettiä tekevänsä. Avioehtosopimuksella voidaan rajoittaa aviopuolison avio-oikeutta kokonaan tai osittain. Testamentilla voidaan määrätä siitä, mitä omalle omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan puolestaan määrätä siitä, kenestä tulee tarvittaessa edunvalvoja ja millaisilla toimivaltuuksilla.

Tehtäessä erilaisia asiakirjoja, on järkevää huomioida se, millaisen kokonaisuuden omat tärkeät asiakirjat muodostavat eli toteuttavatko omat asiakirjat kokonaisuutena juuri omaa tahtoa. Eri asiakirjojen määräykset vaikuttavat siihen, millaiseen lopputulokseen esimerkiksi omaisuuden jakaantumisen osalta päädytään toisen puolison kuoleman jälkeen. Merkitystä on myös sillä, onko kyse avio- vai avopuolisoista.

Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa siihen, mikä omaisuus on avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan avio-oikeuden alaista eli sellaista omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus. Aviopuolisolla on toisen puolison kuoleman jälkeen suoraan laista seuraava oikeus jäädä asumaan yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon tai kiinteistölle. Tämän asumisoikeuden lisäksi on mahdollista testamentata omaisuutta puolisolle. Aviopuoliso saa perintöverotuksessa hyväkseen puolisovähennyksen eli voi periä omaisuutta enemmän ilman perintöveroa.

Avopuolisoiden on tärkeää huomioida se, että ilman testamenttia he eivät peri toinen toisiaan. Esimerkiksi yhteisenä kotina käytetyn asunnon tai kiinteistön osalta kannattaa pysähtyä miettimään sitä, mitkä ovat sen omistussuhteet toisen avopuolison kuollessa. Avopuolisolla ei ole lakimääräistä oikeutta jäädä asumaan toisen omistamaan kotiin. Avopuolisolle voi halutessaan testamentata omistusoikeuden kotiin tai hallinta- ja käyttöoikeuden siihen. Testamenttia laatiessa on muistettava ottaa huomioon mahdollisten lakiosaperillisten eli lasten oikeus lakiosiinsa, jos perittävä omaisuus koostuu käytännössä juuri kodista.

Asiakirjoja laadittaessa on siis tarpeen huolehtia, että omat asiakirjat muodostavat kokonaisuuden, joka johtaa juuri siihen lopputulokseen, mikä vastaa omaa tahtoa. Asiakirjojen tulee ikään kuin olla linjassa keskenään, jotta oma tahtotila varmasti toteutuu. On hyvä käydä oma tilanne ja tarpeet asiantuntijan kanssa läpi ja laatia tarvittavat asiakirjat ajoissa  ̶  ennen kuin oma toimintakyky on heikentynyt liikaa ja ei ole enää oikeustoimikelpoinen tekemään avioehtosopimusta, testamenttia tai edunvalvontavaltakirjaa.

Aino Pesonen

juristi

Urtti Asianajotoimisto Oy