• Reklamoi ajoissa, sillä ostajan oma passiivisuus ei pidennä kohtuullista reklamaatioaikaa Maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai h...

 • Kiinteistökauppa on taloudellisesti merkittävä oikeustoimi. Kaupassa myyjällä on tiedonantovelvollisuutensa ja ostajalla selonotto- ja tarkastusvelvollisuutensa. Tässä kirjoituksessa käsitellään ostajan erityistä selonottovelvollisuutta tuoreen oikeuskäytännön valossa. Asia on tärkeä ja ajankohtaine...

 • MRL:n kokonaisuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Ma...

 • Säädöspohja Virheestä ilmoittamisen eli reklamaation määräajasta on säädetty Maakaaren (MK) 2:25:ssä. Ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai ostajan olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiolle ei ole asetettu...

 • Annetut tiedot kannattaa kirjata näkyviin Kiinteistönkaupassa kannattaa kauppakirjaan lähtökohtaisesti kirjata näkyviin kaikki ne tiedot, jotka myyjä on ostajalle tosiasiassa kertonut. Annetut tiedot voi kirjata näkyviin joko suoraan kauppakirjaan tai kauppakirjan liitteeseen, johon on viittaus kaup...

 • Asunto-osakeyhtiöiden osakkeet ovat lähtökohtaisesti vapaasti siirrettäviä eli jokainen voi esimerkiksi myydä asuntonsa kenelle haluaa. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n mukaan osakkeiden vapaata siirtoa on kuitenkin mahdollista rajoittaa yhtiöjärjestykseen otettavalla lunastuslausekkeella. Näin v...

 • Kunnan etuosto-oikeus on maapolitiikan suunnittelukeino ja kunnan asema systeemissä on vahva. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Kiinteistönomistaja voi etukäteen ennen kaupantekoa selvittää, tuleeko kunta käyt...

 • Sopimukseen, jolla kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan, on sovellettava maanvuokralakia (29.4.1966/258) Maanvuokralaissa on omat lukunsa erilaisten alueiden vuokraamiselle eri tarkoituksiin. Lain 2 luku koskee tontinvuokrasopimusta, 3 luk...

 • Yksityistie on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Pääasiassa metsätalouden kuljetuksia varten tehtyjä yksityisteitä kutsutaan metsäteiksi, jolloin raskas liikenne mitoittaa metsätien hoito- ja ylläpitotyöt. Toki kuljetukseen on pääsääntöisesti käytettävä myös muita yksityisteitä ennen kuin pä...

 • Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus pitkittyy. Vaikuttaa siltä, että MRL:a ei kokonaisuudisteta tällä hallituskaudella, vaan tällä hallituskaudella saadaan valmiiksi vain rakentamislaki. Tämä tarkoittaa, että tulee olemaan kaksi erillistä lakia: Rakentamislaki ja maankäyttöä koskeva l...

 • Miten rakennusoikeus määrittyy Rakennusoikeus on hyvin erilainen asemakaava-alueella, yleiskaavassa ja ranta-alueella. Ainostaan asemakaava-alueella se on hyvin tarkasti määritelty, kun sen sijaan yleiskaava-alueella asiassa on huomattavasti enemmän harkintavaltaa. Rakennusoikeudella on sekä julkis-...

 • Käytännössä rakennusoikeus määrittää tontin arvon, joten yleensä intressi rakennusoikeuden määrän lisäämiseen on kiinteistönomistajalla. Rakennusoikeutta voidaan lisästä kolmella eri tavalla Rakennuslupamenettelyssä voidaan vähäisissä määrin poiketa kaavan mukaisesta määrästä (MRL 175 §), kuitenkin ...

 • Edellisessä kirjoituksessa kerroin rakennusoikeuden lisäämisestä ja siihen liittyy olennaisesti maankäyttösopimukset sekä maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset. Kasvavien kaupunkien ja kuntakeskusten alueella rakennusoikeuden lisäämiseen suhtaudutaan yleensä myönteisesti, mutta tämä ei suinkaan o...

 • Hallinnanjakosopimus on syytä tehdä huolella ja ajan kanssa, olipa sitten kysymys yksityishenkilöiden välisestä omaa yhteisesti omistettua kiinteistöä koskevasta asiasta tai rakennusliikkeiden välisestä sopimuksesta isompaa rakennushanketta koskien. Pelkkä murto-osainen omistus kiinteistöön ei takaa...

 • Yhteisomistussuhteet ovat ajoittain haastavia ja saattavat aiheuttaa erimielisyyttä esimerkiksi yhteisen kesämökin, asuinkiinteistön tai metsätilan käyttöä, hoitoa ja kustannusten jakamista koskevissa kysymyksissä. Tässä kirjoituksessa keskitytään siihen, miten yhteisomistajuudesta on niin halutessa...

 • Kaavoitus vaikuttaa merkittävästi maanomistajan oikeuteen käyttää omia kiinteistöjään eri tarkoituksiin. Jos maanomistajan kiinteistölle aloitetaan suunnitella tai tehdä maakunta-, yleis- tai asemakaavaa, niin maanomistajan kannattaa seurata tarkkaan kaavan laadintaa ja pyrkiä vaikuttamaa sen sisält...

 • Maanomistaja; kun omistamillesi alueille aloitetaan suunnitella tuulivoimapuistoa, niin ole yhteydessä muihin alueen maanomistajiin maanomistajaryhmän perustamiseksi ja ole tarpeen mukaan yhteydessä alan asuntuntijaan. Maanomistajaryhmä, joka on yhtä kuin hankealueen maanomistajien yhteenliittymä, k...